Utvecklingsstrategi

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) syftar till att skapa ökad tillväxt och fler jobb.

Vår utvecklingsstrategi är en del i detta och har syftet är att stimulera idékraft, mobilisera engagemang, skapa delaktighet och uppmuntra till handlingskraft för en gemensam utveckling av vårt leaderområde. Övergripande mål är en långsiktig och hållbar utveckling i form av ökad attraktionskraft, balanserad och hållbar livsmiljö med strategiska samarbeten för lokal utveckling och tillväxt.

Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi ska bidra till att uppnå EU:s tillväxtstrategi. Därför bygger alla mål och processer för lokala utvecklingsbehov samt prioriteringar i strategin på de syften och inriktningar, som är satta i de operativa programmen för de fyra struktur- och investeringsfonderna.

När styrelsen bedömer och tar projektbeslut kommer den för våra respektive insatsområden särskilt beakta ett antal urvalskriterier som du kan studera i dokumentet Urvalskriterier nedan

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan