Driva projekt

Du kan få projektstöd för projekt som bidrar till utveckling i ditt leaderområde enligt områdets utvecklingsstrategi, samarbeten med andra leaderområden eller aktörer utanför ditt leaderområde.

Vem kan få stöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för projekt som bidrar till utveckling i ditt leaderområde. Kontakta alltid leaderkontoret i ditt område innan du söker stöd. Där kan du få hjälp att se om din idé passar in i områdets strategi för utveckling.

Du kan till exempel få stöd för

 • projekt som är till nytta för många människor i området
 • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
 • projekt som är till nytta för enskilda företag eller till företag som samarbetar

Utgifter du kan du få stöd för

Investeringar

Investeringen måste ha ett inköpspris över 22 000 kronor exklusive moms och ha en livslängd på mer än 3 år. Tänk på att även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden. Den investering som du har fått stöd för måste finnas kvar i 5 år.

Övriga utgifter

Om du har utgifter som går att koppla till ditt beslut om stöd och till dina aktiviteter i projektet kan du söka stöd för dem. Om de inte är utgifter för personal eller investeringar kan du söka stöd för dem som övriga utgifter.

Utgifter för personal

Om du har anställd personal i projektet som jobbar hela sin tid, fastställd procentsats, timmar utifrån fast anställning eller timanställning i projektet kan du söka stöd för det. Du kan även söka stöd för arvoden. Du får ersättning för sociala avgifter enligt ett lönekostnadspåslag som framgår i ditt beslut om stöd.

Indirekta kostnader

Om projektet har utgifter för anställd personal kan du få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader är administrativa utgifter för projektets personal som är nödvändiga för att kunna genomföra projektet men som inte går att koppla till en särskild aktivitet. Stöd för indirekta kostnader är 15 procent av din totala löneutgift i projektet. Det kan till exempel vara hyra av lokal, kontorsmaterial, fika och mat vid intern representation, porto, telefoni och försäkringar.

Det kan du inte få stöd för

Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag.

Exempel på vad du inte kan få stöd för:

 • utgifter för fysiska investeringar i bredband
 • utgifter för fysiska investeringar i fiskefartyg som gör att fiskekapaciteten ökar
 • utgifter för anläggningar för produktion av värme, el eller kyla från fossila bränslen
 • nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen
 • utgifter för pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen,
 • utgifter för markvärdet vid inköp av fastighet
 • utgifter för leasingköp,
 • inköp av privatbostadsfastigheter
 • utgifter för om-, ny- och tillbyggnad av privatbostadsfastigheter med undantag för de delar av fastigheten som uteslutande är avsedda för näringsverksamhet
 • utgifter för drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent
 • utgifter för straffavgifter.

 

Så mycket stöd kan du få

Inom lokalt ledd utveckling är det den lokala styrelsen, som kallas för LAG, som prioriterar och bedömer hur mycket stöd ett projekt kan få. Desto mer allmännyttigt ett projekt är, desto mer stöd kan projektet få.

Hur mycket stöd du kan få beror även på inom vilket område du är verksam och söker stöd inom:

 • Om du har ett företag och vill diversifiera din verksamhet finns det ett stöd som heter projektstöd till företag. Stödbeloppet är maximalt 200 000 kronor. Du kan få stöd för upp till 70 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.
 • Om du söker stöd som handlar om jordbruksprodukter eller enbart gynnar sådan verksamhet kan du få stöd för upp till 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.
 • Om du söker stöd för projekt som handlar om havs- och fiskeri kan du för stöd för upp till 50 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Om projektet innebär en stor allmännytta kan andelen stöd bli högre.

Vill du söka stöd inom ett redan beviljat paraplyprojekt är det bestämt av LAG hur mycket pengar varje enskild delaktivitet kan få.

Villkor för stöden

Här är villkoren som gäller för stödet. Du kan också se villkoren i ditt beslut om stöd.

Du ska kunna finansiera minst 20 procent av budgeten på egen hand till dess att du får din slututbetalning. Detta beror på att vi som mest betalar ut 80 procent av stödet i förskott. Resten betalar vi ut när projektet är slutredovisat. Du kan behöva vara förberedd på att det periodvis kan vara långa handläggningstider, och det kan därför dröja innan du får din utbetalning.

Du som söker ska även

 • informera dem som medverkar i projektet om stödet
 • ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet
 • lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av projektets genomförande och resultat när du slutredovisar investeringen.

Informera om projektet och använd rätt EU-logotyp

Pengarna till det här stödet kommer delvis från olika EU-fonder. Det betyder att du måste använda rätt EU-logotyp i allt informationsmaterial om ditt projekt. Alla regler står i ditt beslut, och du kan också få hjälp av ditt leaderkontor. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig.

EU-logotyperna består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

Du hittar mer information om EU-loggorna här

 

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan