Utvecklingsstrategi 2023-2027

”SydostLeader bygger samverkan för smartare landsbygd och skärgård med hållbar tillväxt och utveckling – för ökad livskvalitet och attraktivitet”

Vår utvecklingsstrategi är en del i detta och syftet är att stimulera idékraft, mobilisera engagemang, skapa delaktighet och uppmuntra till handlingskraft för en gemensam utveckling av vårt leaderområde. Övergripande mål är en långsiktig och hållbar utveckling i form av ökad attraktionskraft, balanserad och hållbar livsmiljö med strategiska samarbeten för lokal utveckling och tillväxt.

Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi ska bidra till att uppnå EU:s tillväxtstrategi. Därför bygger alla mål och processer för lokala utvecklingsbehov samt prioriteringar i strategin på de syften och inriktningar, som är satta i de operativa programmen för de fyra struktur- och investeringsfonderna.

När styrelsen bedömer och tar projektbeslut kommer den för våra respektive insatsområden särskilt beakta ett antal urvalskriterier som du kan studera i dokumentet Urvalskriterier nedan

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan